Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu KamdoSklípku.cz umístěného na webovém rozhraní www.kamdosklipku.cz. Webové rozhraní provozuje naše společnost

UVM interactive, s.r.o., se sídlem Liberec III - Jeřáb, Mrštíkova 399/2a, PSČ 46007

IČ: 28672500
DIČ: CZ28672500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26290

Adresa pro doručování: Mrštíkova 399/2, 460 07 Liberec 3
Telefonní číslo: +420 724 318 823
Kontaktní e-mail: info@kamdosklipku.cz

(dále jen „my“ nebo „naše společnost“).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:

kupní cena (nebo jenom „cena“) je cena za poskytnutí služby;

občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;

plněním poskytovatele (nebo jen „plněním“) se rozumí poskytnutí služby poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem;

poskytovatelem se rozumí podnikatel, který vlastním jménem prostřednictvím webového rozhraní nabízí služby;

sklípkem se rozumí vinný sklípek, vinařství či jiný objekt poskytovatele, který nabízí degustaci vína či jiné služby, prezentovaný na webovém rozhraní;

službou se rozumí plnění, které Vám poskytne poskytovatel na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem;

smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí služby poskytovatelem;

webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní naší společnosti umístěné na internetových stránkách www.kamdosklipku.cz, na kterém poskytovatel nabízí své služby.

1.2.

Na webovém rozhraní zajišťujeme především zprostředkování uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Vámi a poskytovatelem, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem nabízíme prostřednictvím webového rozhraní jejich služby, zveřejňujeme informace o službách, které poskytovatel poskytuje, dle jeho pokynů a zajišťujeme poskytovateli zaplacení rezervačního poplatku. Smlouvu uzavíráte přímo s poskytovatelem, a nikoli s námi. Nejsme stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby poskytovatelem, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu.

1.3.

Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi Vámi a poskytovatelem se může řídit obchodními podmínkami poskytovatele. S obchodními podmínkami poskytovatele, se kterým uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto obchodních podmínek má přednost před ustanoveními obchodních podmínek poskytovatele.

 

2. OBJEDNÁVKA SLUŽBY

2.1.   

Jak dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb?

Na webovém rozhraní je uveden seznam sklípků včetně uvedení oblasti, kde se nachází, možnosti ubytování, kapacity osob a orientační ceny služeb. Prezentace sklípků je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali poptávku služeb a po zaslání nabídky služeb nám zaslali Vaši závaznou objednávku.

2.2.

 Jak podat poptávku a objednávku služeb?

 

Poptávku služeb ve zvoleném sklípku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Poptávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména konkrétní službu či služby z nabídky, o které máte zájem, požadovaný termín, počet osob a Vaše kontaktní údaje. Poptávku podáte stisknutím tlačítka „ODESLAT“.

Na základě poptávky Vám na e-mailovou adresu uvedenou v poptávkovém formuláři zašleme nabídku služeb sklípku dle Vaší poptávky včetně cenové nabídky. Cena uvedená v této nabídce je konečná a zahrnuje i případné poplatky související se způsobem platby. V případě, že Vámi zvolený sklípek nebude ve Vámi požadovaném termínu k dispozici, zašleme Vám nabídku jiného sklípku, který bude odpovídat Vaší poptávce.

V případě, že s naší nabídkou souhlasíte, můžete následně e-mailem přijmout naši nabídku a odeslat tak závaznou objednávku služeb. Objednávka musí kromě rekapitulace služeb, které objednáváte, obsahovat Vaše kontaktní údaje (zejména fakturační).

Po přijetí objednávky Vám zašleme její potvrzení, které bude zároveň obsahovat rekapitulaci celé objednávky a údaje k platbě. Údaje uvedené v rekapitulaci považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3.

Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva mezi Vámi a poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno potvrzení objednávky dle článku 2.2. Potvrzení objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, ze které jste odeslali objednávku. Pokud by k potvrzení objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu, nebo Vám bude poskytnuta objednaná služba (podle toho, co nastane dříve).

2.4.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, která doposud nebyla přijata (tj. nebylo Vám zasláno potvrzení objednávky podle článku 2.2 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit e-mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

2.5.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, obchodní podmínky poskytovatele, se kterým smlouvu uzavíráte, dále Vaše objednávka a potvrzení objednávky. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.6.

Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu ke smlouvě nebo k obchodním podmínkám nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.7.

V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3.1.

Jakým způsobem je hrazena cena za poskytnutí služby?

Po odeslání objednávky budete vyzváni k zaplacení rezervačního poplatku ve výši 20 % ze sjednané ceny. Tento poplatek uhradíte přímo naší společnosti bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v přijetí objednávky).

K přijímání rezervačních poplatků dle tohoto článku obchodních podmínek jsme zmocněni poskytovatelem ve smlouvě uzavřené mezi námi a poskytovatelem.

Rezervační poplatek je splatný do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky dle článku 2.2, nejpozději však poslední pracovní den před sjednaným termínem poskytnutí služby. Váš závazek uhradit rezervační poplatek je splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Platba je možná v českých korunách (Kč).

Rezervační poplatek je nevratný. Nebude-li služba poskytnuta z důvodu na Vaší straně (zejména z důvodu Vaší nepřítomnosti), nemáte nárok na vrácení rezervačního poplatku.

Zbývající část kupní ceny, tedy 80 % ceny služby, hradíte přímo poskytovateli na místě a v termínu poskytnutí služby.

3.2.

Kdy dochází k rezervaci sklípku?

Vámi vybraný sklípek bude v termínu dle Vaší objednávky rezervován po uhrazení rezervačního poplatku.

Dojde-li v mezidobí mezi uzavřením smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku k rezervaci sklípku jinou osobou, budeme Vás o této skutečnosti informovat a domluvíme se s Vámi na náhradním řešení.

3.3.

Jak Vám bude služba poskytnuta?

Služba Vám bude poskytnuta ve sjednaném termínu poskytovatelem na adrese sklípku. Kontaktní údaje poskytovatele včetně adresy sklípku Vám budou zaslány po zaplacení rezervačního poplatku.

V případě, že nebude možné službu poskytnout sjednaným způsobem z důvodu na Vaší straně, zejména pokud nebudete v dohodnutém termínu na adrese sklípku přítomni, jste povinni poskytovatele o tomto důvodu v dostatečném předstihu informovat za účelem domluvy náhradního řešení.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1.

Máte právo odstoupit od smlouvy?

Vezměte na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku Vám nenáleží právo odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (pokud jsou služby poskytovány v určeném termínu) ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

4.2.

Na koho se můžete obrátit v případě vady plnění?

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem), zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a ustanoveními § 2537 až § 2540 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění lze uplatnit přímo u poskytovatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu.

Neneseme žádnou odpovědnost za kvalitu služby, která je Vám na základě smlouvy poskytnuta poskytovatelem.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 5.2. Ve vztahu k zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

5.2.

Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi Vámi a poskytovatelem spor ze smlouvy týkající se poskytování služeb, který se vám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u poskytovatele poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u poskytovatele zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.3.

Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2016.


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace